Hoạt động chính

 
Tìm hiểu về các hoạt động và phương châm làm việc của chúng tôi, bao gồm sự cam kết với khách hàng, nguồn vốn đầu tư, ý tưởng sáng tạo phục vụ khách hàng và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
 
Nhánh hoạt động của EVFTA GROUP: