ASEAN

ASEAN – Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) to organizacja, która skupia się głównie na współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Cele, które wymienia Deklaracja ASEAN z sierpnia 1967 roku to m.in. rozwój gospodarczy, socjalny i kulturalny, promocja stabilizacji i pokojowego rozwiązywania sporów wśród państw regionu, stosowanie reguł prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych w stosunkach między stronami oraz zrzeczenie się siły jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Wszystkie te założenia miały w konsekwencji prowadzić do powstania silnej, niezależnej organizacji, która reprezentowałaby państwa regionu w kontaktach z silniejszymi graczami na arenie międzynarodowej.

Od 1967 roku kiedy formalnie powołano do życia ASEAN konkretne inicjatywy nie powstawały aż do szczytu na Bali w 1976 roku. Przed tym wydarzeniem kontakty między państwami członkowskimi ograniczały się raczej do konsultacji na szczeblu rządowym w celu wypracowania pewnych rozwiązań i form współpracy stosowanych w praktyce w następnych latach. Do czasu zakończenia konfliktu w Wietnamie państwa regionu były skupione na wzmacnianiu lub budowie swojej narodowej tożsamości po latach zależności kolonialnej. Zakończenie konfliktów i odprężenie w stosunkach między światowymi mocarstwami spowodowały dalsze zbliżenie między krajami członkowskimi. Na pierwszym Szczycie ASEAN (Bali 1976) szefowie państw członkowskich wyrazili nadzieje na bardziej owocne efekty współpracy oraz podpisali 3 ważne dokumenty: Traktat o wzajemnych stosunkach i współpracy, Deklarację zgody ASEAN oraz Porozumienie o ustanowieniu Sekretariatu ASEAN.

Sekretariat ASEAN jest organem administracyjnym a jego siedziba znajduje się w Dżakarcie. Do jego zadań należy koordynacja i pomoc w sprawnej działalności organizacji. Na czele Sekretariatu stoi Sekretarz Generalny, którego kadencja wynosi obecnie 4 lata. Od 2008 roku funkcje tą pełni Surin Pitsuwan tajski polityk, były minister spraw zagranicznych Tajlandii. W skład Sekretariatu wchodzą także zastępcy Sekretarza Generalnego oraz urzędnicy zajmujący się koordynacją projektów nadzorowanych przez Sekretariat. Sekretarz Generalny jest odpowiedzialny przed ministrami ASEAN oraz Komitetem Stałym, którzy mogą go odwołać ze stanowiska za niedopełnienie obowiązków. Przygotowuje 3-letnie plany określające najważniejsze cele i kierunki rozwoju organizacji, uczestniczy we wszystkich najważniejszych spotkaniach przewodniczących rządów lub ministrów krajów ASEAN oraz jest koordynatorem stosunków zewnętrznych z innymi organizacjami lub państwami.

Szczyt ASEAN jest najwyższym organem decyzyjnym organizacji. Pierwsze spotkania przywódców państw członkowskich odbywały się nieregularnie, na trzecim z kolei szczycie w Manili w 1987 roku zostało ustalone że kolejne szczyty będą się odbywać w odstępie pięciu lat. Wydano oprócz tego Deklaracje z Manili, która podkreślała dążenie do rozwoju współpracy między członkami oraz wskazywała cały szereg pól na jakich miała się rozwijać ta zależność, wymieniono także najważniejszych partnerów w dialogu międzynarodowym.  Czwarty szczyt w Singapurze (1992) przyniósł kolejne zintensyfikowanie kontaktów na szczeblu najważniejszych władz państwowych, zdecydowano również o organizacji szczytów co trzy lata. W międzyczasie od 1996 roku przywódcy zaczęli się spotykać na nieformalnych szczytach co uwidoczniło konieczność jeszcze częstszych spotkań. Od siódmego szczytu, który odbywał się w 2001 roku w Bandar Seri Begawan (Brunei) Szczyty ASEAN odbywały się corocznie, według kolejności alfabetycznej w państwach członkowskich. Jedynym państwem które nie gościło w swoim kraju przywódców ASEAN była Birma (z powodu nacisków USA i UE w celu zwrócenia uwagi na nieprzestrzeganie praw człowieka w tym kraju). Obecnie Szczyty odbywają się dwa razy w roku (najczęściej wiosną i jesienią) a w 2011 roku krajem organizującym spotkania jest Indonezja (dokonała wymiany z Brunei ponieważ będzie organizatorem spotkania APEC oraz prawdopodobnym G20 w 2013).

Oprócz szczytów gromadzących przywódców państw ASEAN odbywają się także spotkania rozlicznych komitetów czy rad doradczych na różnych szczeblach. Corocznie mają miejsce spotkania ministrów spraw zagranicznych, sprawiedliwości, obrony, gospodarki, finansów, transportu czy turystyki. Spotkania ministrów spraw zagranicznych, odbywające się przynajmniej dwa razy do roku noszą nazwę Rady Koordynującej ASEAN. Istnieje również Komitet Stałych Przedstawicieli rezydujący w Dżakarcie przy Sekretariacie Generalnym, składający się z ambasadorów państw członkowskich, którzy wspomagają działania innych organów decyzyjnych organizacji.

Decyzje o utworzeniu dokumentu pozwalającego na dalsze rozwijanie integracji regionalnej podjęto na jedenastym Szczycie ASEAN, który odbył się w 2005 roku w Kuala Lumpur. Nad treścią Karty ASEAN pracowała grupa zasłużonych osobistości (po jednym reprezentancie z każdego państwa członkowskiego) głównie byłych premierów lub ministrów spraw zagranicznych. Dokonano efektywnego przeglądu dotychczasowej formy integracji i polityki zewnętrznej w celu przedstawienia nowych zadań i celów stojących przed organizacją w XXI wieku. Dokument został podpisany podczas trzynastego Szczytu ASEAN w Singapurze a wszedł w życie w grudniu 2008 roku po ratyfikowaniu go przez parlamenty krajowe wszystkich 10 państw członkowskich. Karta ASEAN jest pewnego rodzaju konstytucją, która przede wszystkim stwarza ramy prawne organizacji oraz nadaje jej osobowość prawną. Przedstawia warunki członkostwa, obowiązki członków oraz zasady funkcjonowania organów decyzyjnych Stowarzyszenia. Reformując kilka z nich wprowadzono dodatkowo Ciało do Spraw Ochrony Praw Człowieka oraz Fundację ASEAN wspomagającą pracę Sekretariatu Generalnego. Karta ma stać się podstawą powstania w 2015 roku Wspólnoty ASEAN, która byłaby organizacją opartą na trzech filarach współpracy (na podobieństwo Unii Europejskiej przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego): Wspólnocie Ekonomicznej (AEC), Wspólnocie Bezpieczeństwa (ASC) oraz Wspólnocie Społeczno – Kulturalnej (ASCC).

ASEAN posiada także atrybuty typowe dla państw takie jak flaga, hymn oraz godło. Centralnym punktem flagi jest godło ASEAN przedstawiające dziesięć łodyg symbolizujących marzenie ojców założycieli o zjednoczeniu wszystkich państw regionu Azji Południowo-Wschodniej. Kolory (niebieski, biały, czerwony oraz żółty) stanowią barwy dominujące we flagach narodowych państw członkowskich i symbolizują pokój, stabilność, odwagę, dynamikę, czystość i dobrobyt. Hymn został wybrany w 1967 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzonego we wszystkich krajach członkowskich.

Podsumowując, można stwierdzić że struktury organizacyjne i organy ASEAN mają bardziej charakter konsultacyjny niż decyzyjny i służą raczej koordynowaniu polityki państw niż nadawaniu tonu zmianom w nich zachodzących. Państwa członkowskie nie są wciąż skłonne do przekazywania kompetencji instytucjom wspólnotowym, na wzór europejski. Jest to głównie uwarunkowane ich historią i sytuacją wewnętrzną – są to w większości państwa postkolonialne, budujące swoją tożsamość narodową po II wojnie światowej oraz posiadające różne systemy polityczne – od monarchii absolutnej (Brunei) do demokratycznej republiki (Filipiny). Mimo tego w ostatniej dekadzie można zauważyć coraz bardziej postępujące tendencje integracyjne jeśli chodzi o tworzenie ponadnarodowych struktur władzy. Wprowadzenie ram prawnych oraz nadanie osobowości prawnej organizacji przez Kartę ASEAN należy uznać za wstęp do dalszego rozwoju i pogłębiania integracji w wymiarze politycznym. 

Źródło: Portal Stosunki międzynarodowe